Aktsomhetsvurdering i henhold til Åpenhetsloven

Birkeland AS har som mål å sikre respekt for menneskerettigheter, rettferdige arbeidsforhold, avskaffe enhver form for diskriminering for alle, og sikre allmenheten tilgang på informasjon.

Aktsomhetsvurderingen for Birkeland AS er gjennomført i henhold til Åpenhetsloven § 4 og er i tråd med OECDs retningslinjer.

Ved gjennomføring av aktsomhetsvurderingen er det benyttet et digitalt verktøy for aktsomhetsvurderinger, utarbeidet av det myndighetsoppnevnte ekspertutvalget Norges Kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv.

Arbeid og resultat knyttet til Aktsomhetsvurderingen og Redegjørelse 2023 er forankret i ledelsen og styret i Birkeland. Det er videre redegjort for aktsomhetsvurderinger og redegjørelse for hovedtillitsvalgt, hovedverneombud og arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Birkeland.

De enkelte punkter, vurderinger, status og funn fra gjennomføring av aktsomhetsvurderinger og redegjørelse 2023 er dokumentert og gjennomgått internt.

Generell informasjon

Birkeland AS har organisasjonsnummer 996 662 292, og er et selskap som inngår i et konsern med totalt 18 selskaper, med morselskapet Stangeland & Birkeland Holding AS. Birkeland operer på hele Haugalandet og har kontor på Ekrene i Sveio.

Birkeland AS tilbyr tjenester knyttet til anleggstjenester, boring og sprengning, kai og havneanlegg, mobilknusing, pukkverk og ferdigvare, rivning og miljøsanering, stikning, utleie og transporttjeneste.

Birkeland og konsernet stiller seg bak FNs bærekraftsmål. Spesielt fremheves 4: God utdanning, 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst, 12: Ansvarlig forbruk og produksjon, 13: Stoppe klimaendringene, 14: Livet i havet, 15: Livet på land og 16: Fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner.

Som en del av selskapets stadige utviklings- og forbedringsarbeid har Birkeland startet prosessen for å bli i sertifisert i henhold til ISO 9001:2015 kvalitetsledelse, ISO 14001:2015 miljøledelse og ISO 45001:2018 arbeidsmiljø.

Sertifiseringsprosessen bidrar til, og dokumenterer, at virksomheten har en aktiv og strukturert tilnærming til, og etterlevelse av aktuelle lover, regler, forskrifter, prosesser, bransjekrav og kontraktskrav relatert til virksomhetens policyer, forretningside, og planlegging, gjennomføring, oppfølging og dokumentasjon av aktiviteter. Herunder at det er etablert prosesser og rutiner knyttet til samhandling, involvering, sikkerhetskultur, varsling og åpenhet.

Vår aktivitet gjennomføres i Norge. Kontrakter for utførelse av arbeid er etablert med norske offentlige eller private selskaper, og privatpersoner. Likeledes gjennomføres innkjøp fra norskregistrerte selskap.

Birkeland har en virksomhetsstrategi for perioden 2022-2024. Denne inneholder definerte mål relatert til økonomi, marked og bærekraft.

For å sikre god forståelse og legge til rette for et sunt og målrettet arbeid med strategien er det som ledd i ISO- sertifiseringsprosessen inntatt nye HMS/KS systemer i form av ulike digitale verktøy. Det holdes videre et kontinuerlig fokus på forståelse og aktiv bruk av konkrete verktøy og tiltak i forbindelse med ledelsesutvikling på alle nivå.

Ytterligere informasjon er tilgjengelig på Birkeland sin nettside, StartBANK ID 148297 BIRKELAND AS, på www.proff.no og hos Brønnøysundregistrene.

Grunnlag for aktsomhetsvurderingene

Ved gjennomføring av aktsomhetsvurderingene er det tatt hensyn til etablerte prosesser og resultater knyttet til gjennomførte analyser og samsvarsvurderinger, risikotilnærming, etablerte handlingsplaner, samhandlingsprosesser og ledelsens gjennomgåelse.

Analyser og samsvarsvurderinger

Det er gjennomført kontekstanalyser, interessentanalyser og samsvarsvurderinger mot alle aktuelle lover og forskrifter relevante for våre aktiviteter i henhold til ISO krav. Dette inkluderer miljøaspektvurderinger for Birkelands aktiviteter.

Risiko

Det blir jevnlig gjennomført risikovurderinger for alle deler av Birkelands aktiviteter. Disse møter både egne krav og behov, krav fra aktuelle lover og forskrifter, samt krav og forventninger fra forannevnte ISO-sertifiseringer.

Fokus og metode

I forbindelse med dette arbeidet er det fokusert både på risiko, muligheter, konsekvenser, tiltak og effekt i tilknytning til de ulike tema. De forannevnte vurderinger er gjenstand for årlige gjennomganger på ulike nivå i hele organisasjonen til Birkeland.

Handlingsplaner og oppfølging

Akkumulert risiko og funn fra disse gjennomgangene danner grunnlag for årlige handlingsplaner og oppfølginger, som forelegges for ledergruppen, hovedtillitsvalgt, vernetjenesten og arbeidsmiljøutvalget (AMU).

Funn og tiltak fra aktsomhetsvurderingene

Det har ikke kommet frem relevante eller aktuelle negative konsekvenser av pågående eller planlagte aktiviteter hos Birkeland i forbindelse med aktsomhetsvurderingene.

Det er ikke avdekke nye områder med vesentlig risiko for negative konsekvenser i forbindelse med aktsomhetsvurderingene.

Det er heller ikke avdekket områder som krever hurtige eller omfattende tiltak.

I forbindelse med gjennomgangen har relevante deler av styringssystemer og prosedyrer blitt gjennomgått og evaluert, i lys av kravene i Åpenhetsloven.

Eksempler på aktuelle deler av styringssystemet som er gjennomgått er aktuelle policyer, samsvarsvurderinger, etiske retningslinjer, varslingsrutiner og handlingsplaner. Under aktsomhetsvurderingene ble det identifisert behov for en formell åpenhetspolicy/rutine hos Birkeland. Denne er under implementering og inngår også som en del av vår prosess mot ISO- sertifisering.

Funn fra aktsomhetsvurderingene har avdekket behov for å videreutvikle, strukturere og effektivisere evaluering og godkjenning av leverandører og underentreprenører (UE). Dette har medført at prosess og digitalt verktøy for evaluering og godkjenning av leverandører og UE vil bli utviklet. Dette arbeidet skal bygges opp i henhold til en oppdatert prosessbeskrivelse for aktiviteter, oppgaver, evalueringer, dokumentasjon, tiltak og ansvar knyttet til slik evaluering og godkjenning. Implementering av digitalt verktøy pågår og vil være klart for implementering Q1-Q2 2024.

Gjennomgang og godkjennelse av redegjørelse 2023

Redegjørelse er forelagt hovedtillitsvalgt, hovedverneombud (HVO) og arbeidsmiljøutvalget (AMU) i Birkeland AS.

Redegjørelsen er godkjent av ledergruppen i Birkeland AS