HMS og kvalitet

I Birkeland har vi som mål at alle våre aktiviteter skal foregå på en sikker og effektiv måte, med null skader på personell, materiell og ytre miljø. For å oppnå dette, er gode helse-, miljø- og sikkerhetsrutiner, og et godt system som sikrer og dokumenterer kvaliteten på tjenestene vi utfører, en essensiell del av driften vår.

HMS-systemet vårt tilfredsstiller systemkravene i internkontrollforskriften og Arbeidsmiljøloven. Systemet dokumenteres i egne håndbøker, samt i personalhåndboken som hver enkelt ansatt har tilgang til. HMS-systemet inneholder blant annet følgende:

 • Bedriftens målsetning for HMS-arbeidet
 • Oversikt over intern vernetjeneste
 • Verktøy for risikovurderinger
 • Instrukser og rutiner for å ivareta HMS i oppgavene og oppdragene vi utfører
 • Kartleggings- og avviksregistreringsverktøy som er med på å kvalitetssikre aktivitetene vi gjør for å nå HMS-målene våre

Kvalitet

Birkeland har innarbeidet et eget kvalitetssystem som tilfredsstiller systemkravene i Byggesaksforskriften (SAK10). Kvalitetssystemet inneholder blant annet følgende:

 • System for organisasjonsplan i prosjekter med ansvars- og oppgavefordeling, samt vurdering av underentreprenører og rådgivere
 • Opplæringsplan
 • Funksjonsbeskrivelser og rutiner (system som ivaretar de enkelte funksjonene SØK, PRO, UTF og kontroll)
 • Identifikasjon av gjeldende krav i plan- og bygningslovgivningen for gjennomføringen av oppdrag
 • System for å identifisere, rette opp og hindre gjentagelse av avvik
 • System for styring av dokumenter
 • System for planlegging, gjennomføring og dokumentasjon av kontroll
 • System for revisjon av styringssystemet
 • Stillingsinnstrukser for ansvarshavende

Internkontroll

Birkeland AS har satt opp et KS, HMS og miljøstyringssystem levert av Maskinentreprenørenes Forbund (MEF). Systemet heter SmartMEF. Vi har tilpasset systemet til Birkeland AS og har innarbeidet egne rutiner som sikrer at systemet jevnlig gjennomgås, oppdateres og etterleves i samsvar med lover/forskrifter å gjeldende ISO-standarder.