Infrastruktur Aksdal

Prosjektet omfattet:

 • Riving og markrydding:
  • Asfalt, kantstein, rekkverk, gjerder, murer, master mm.
 • Graving, sprengning, opplasting, fylling og transport:
  • Trær, vegetasjon, vekstjord og masseutskiftning på deler av traseen.
 • VA-arbeider:
  • Kartlagt eksisterende VA-anlegg, etablert nytt prosjektert VA-anlegg med stikk til nye utbygginger og innhenting av eksisterende stikk.
 • Vegarbeider:
  • Overbygning, asfalt, skilt og oppmerking. Ny adkomstveg med tilbud til de gående og syklende på hhv. fortau og sykkelfelt. I Rådhusvegen øst ble det etablert ett sambruksområde.
 • Elektroarbeider:
  • Lagt om eks. kabler og ledninger. Involverte kabeleiere var Fagne, Haugaland kraft nett, Telenor, Gasnor og Tysvær kommune v/IT og VA. Det ble også lagt nytt anlegg for disse aktørene. Det ble lagt ned trekkerør og satt ned fundamenter til belysningspunktene. Lagt total 27 km med ledninger.
 • Fjernvarmeanlegg:
  • Eksisterende fjernvarmeledning ble lagt om. Arbeidene omfattet grøftearbeider inkl. levering og montering av nytt ledningsstrekk.

Kort om prosjektet

Byggeperiode

2021-2023

Byggherre

Tysvær Kommune

Område

Aksdal

Entepriseform

Utførelsesentreprise

Vegbygging

920 meter

VA-grøft

1.660 meter

Kabelgrøft

2.400 meter

Tjenesteområder

Sanering, VA anlegg, kabelgrøfter